OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU

§ 1 Ogólne obowiązki najemcy

 1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z wynajmowanego przedmiotu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, do starannego przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom oraz przepisów ruchu drogowego, do zgodnego z umową płacenia czynszu, do właściwego obchodzenia się z wynajmowanym przedmiotem oraz do zwrotu przedmiotu wyczyszczonego i ponownie napełnionego po zakończeniu okresu najmu.
 2. Najemca zobowiązuje się powiadomić wynajmującego o miejscu lub miejscu użytkowania przedmiotu leasingu.

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

§ 2 Początek okresu wynajmu

 1. Okres wynajmu rozpoczyna się w dniu przekazania sprzętu przewoźnikowi wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do jego uruchomienia lub, jeśli najemca musi odebrać sprzęt, w dniu określonym na jego dostarczenie lub odbiór.
 2. Z odbiorem przez najemcę lub dostawą do najemcy ryzyko przechodzi na najemcę.

§ 3 Dostawa urządzenia, zgłoszenie usterek i odpowiedzialności cywilnej

 1. Wypożyczalnia przywiezie sprzęt do wysyłki lub udostępni go do odbioru w stanie idealnym, sprawnym i w pełni opalonym wraz z niezbędnymi dokumentami. Najemca ma prawo w odpowiednim czasie przed wysyłką/odbiorem sprzętu do wglądu i zgłoszenia ewentualnych wad. Koszty kontroli ponosi leasingobiorca.
 2. Najemca powiadamia wynajmującego na piśmie o wszelkich widocznych wadach w terminie jednego tygodnia, w przeciwnym razie przedmiot leasingu uważa się za zgodny z umową. Okres ten rozpoczyna się wraz z przekazaniem sprzętu najemcy, w przypadku wysyłki z przekazaniem sprzętu przewoźnikowi.
 3. Wynajmujący usunie wszelkie zgłoszone w odpowiednim czasie wady, które występowały w momencie przekazania. Koszty usunięcia tych wad ponosi Wynajmujący. Wynajmujący może również zlecić najemcy przeprowadzenie przeprowadzki, w którym to przypadku wynajmujący ponosi niezbędne koszty. Wynajmujący jest również uprawniony do przekazania Najemcy obiektu najmu o równoważnej wartości użytkowej. W przypadku udowodnionej utraty użyteczności spowodowanej poważnym uszkodzeniem Przedmiotu Najmu, uzgodniona cena najmu zostanie obniżona proporcjonalnie do koniecznego czasu naprawy do odpowiednio obliczonego czasu najmu.
 4. Jeżeli leasingodawca w sposób zawiniony wyznaczy rozsądny okres prolongaty przyznany mu na usunięcie pierwotnej wady wygasa bez rezultatu, leasingobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy istnieje również w innych przypadkach nieusunięcia wady początkowej przez wynajmującego.
 5. W przypadku niewywiązania się Wynajmującego z obowiązku wysyłki lub zapewnienia odbioru, Najemca może żądać odszkodowania począwszy od siedmiu (7) dni kalendarzowych po wystąpieniu zwłoki. Za każdy dzień roboczy wynosi maksymalnie kwotę obliczoną zgodnie z § 6 nr 3. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku rażącego zaniedbania ze strony Wynajmującego. Zamiast domagać się odszkodowania, leasingobiorca może odstąpić od umowy po ustaleniu rozsądnego okresu karencji i grożąc odmową zawarcia umowy, jeżeli leasingodawca nadal nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w tym momencie.
 6. Dalsze roszczenia odszkodowawcze wobec leasingodawcy, w szczególności odszkodowanie za szkody, które nie zostały wyrządzone samemu przedmiotowi leasingu, mogą być dochodzone przez leasingobiorcę tylko w następujących przypadkach
  - rażące zaniedbanie ze strony leasingodawcy
  - zawinione naruszenie istotnych zobowiązań umownych w zakresie, w jakim realizacja celu umowy jest zagrożona, w odniesieniu do przewidywalnej szkody typowej dla umowy
  - Szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, które wynikają z niedbałego naruszenia obowiązków przez Wynajmującego lub umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub zastępcę prawnego Wynajmującego.
  - jeżeli wynajmujący odpowiada zgodnie z prawem o odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe lub majątkowe wyrządzone przedmiotom użytkowanym prywatnie. We wszystkich innych aspektach odpowiedzialność jest wyłączona.
 7. Jeżeli przedmiot najmu nie może być użytkowany przez Najemcę zgodnie z umową z winy Najemcy z powodu sugestii i porad lub innych dodatkowych obowiązków, w szczególności instrukcji obsługi i konserwacji przedmiotu najmu, które zostały przedstawione przed lub po zawarciu umowy i które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nieprawidłowo przez Najemcę, postanowienia § 3 nr 5 i 6 stosuje się odpowiednio z wyłączeniem dalszych roszczeń Najemcy.

§ 4 czas pracy

 1. Za podstawę do obliczenia czynszu przyjmuje się normalny czas zmiany wynoszący do 8 godzin dziennie i 5 dni roboczych w tygodniu.
 2. Z zastrzeżeniem § 6, czynsz jest płatny również wtedy, gdy normalny czas pracy zmianowej nie jest w pełni wykorzystany lub nie osiągnięto 5 dni roboczych w tygodniu.

Dalsze informacje na temat

§ 5 Obliczanie czynszu, czynsz, opłata za wynajem

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, stała cena najmu jest płacona z góry przez najemcę wynajmującemu co miesiąc.
 2. Za każdą godzinę nadliczbową zgodnie z § 4 Ziff. 1 płaci się 1/8 dobowego czynszu plus podatek VAT.
 3. Odstępując od § 284 III BGB najemca przychodzi z wejściem przypomnienia o opóźnieniu. Wynajmujący jest uprawniony do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 5% powyżej stopy bazowej (§ 288 I BGB).
 4. W przypadku przyznania najemcy terminu płatności, płatność czynszu jest płatna najpóźniej w tym terminie. W przypadku przekroczenia terminu płatności najemca jest zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległego czynszu w wysokości 5% powyżej stopy bazowej (§ 288 I BGB), bez konieczności upomnienia.
 5. W przypadku, gdy Najemca zalega z zapłatą należności w terminie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych po pisemnym upomnieniu lub weksel wystawiony przez Najemcę był przedmiotem protestu, Wynajmujący jest uprawniony do odbioru sprzętu na koszt Najemcy, który odpowiada za dostęp do sprzętu i jego usunięcie oraz do rozporządzania nim w inny sposób bez konieczności odwoływania się do sądu. Roszczenia, do których Wynajmujący jest uprawniony na podstawie umowy, pozostają ważne, ale wszelkie kwoty, które Wynajmujący uzyskał w uzgodnionym terminie umowy, np. poprzez wynajem sprzętu innej stronie, zaliczane są na poczet roszczenia wobec Najemcy po potrąceniu kosztów poniesionych przez Wynajmującego w związku z odbiorem lub nowym wynajmem.
 6. Prawo zatrzymania i prawo do potrącenia przysługujące leasingobiorcy istnieje tylko w przypadku bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń wzajemnych leasingobiorcy, ale nie w przypadku spornych roszczeń wzajemnych.
 7. Uzgodniony czynsz nie obejmuje kosztów załadunku i rozładunku, frachtu i transportu w przypadku dostawy za granicę i z powrotem, zapewnienia materiałów eksploatacyjnych i personelu.
 8. Jeżeli sprzęt jest zwracany bezpośrednio nowemu najemcy w sposób uporządkowany i zgodny z umową, najemca ponosi tylko te koszty transportu, ale nie więcej niż koszty transportu do pierwotnie uzgodnionego miejsca przeznaczenia.

§ 6 klauzula zawieszająca

 1. Jeżeli prace w miejscu pracy, za które sprzęt jest wynajmowany, zostaną zawieszone na co najmniej 10 kolejnych dni z powodu okoliczności, za które ani najemca, ani jego klient nie są odpowiedzialni (np. mróz, powódź, strajk, zamieszki, działania wojenne), okres ten uznaje się za okres bezczynności od 11 dnia kalendarzowego.
 2. Uzgodniony na pewien okres najmu zostaje przedłużony o okres postoju.
 3. Za okres postoju najemca płaci 75% uzgodnionego czynszu dobowego, tygodniowego lub miesięcznego odpowiadającego temu okresowi na podstawie podstawy zgodnie z § 4 ust. 1 plus podatek od towarów i usług.
 4. Bezczynność nie ma wpływu na obowiązek ubezpieczenia, koszty z tego tytułu ponosi najemca.
 5. Najemca niezwłocznie zawiadamia wynajmującego na piśmie o zaprzestaniu pracy oraz o jej wznowieniu, a na żądanie przedstawia dowody dotyczące okresu zamknięcia w formie dokumentów.

§ 7 Opieka i zobowiązania alimentacyjne ze strony najemcy

 1. Najemca jest zobowiązany do
  a) ochrona przedmiotu najmu przed nadmiernym obciążeniem w jakikolwiek sposób
  b) dbałość o prawidłową i profesjonalną konserwację oraz dbałość o urządzenie
 2. Wynajmujący jest uprawniony do kontroli przedmiotu leasingu w dowolnym momencie i, po uprzedniej konsultacji z najemcą, do samodzielnej kontroli przedmiotu leasingu lub zlecenia kontroli przedmiotu leasingu przez upoważnionego przedstawiciela. Najemca jest zobowiązany do ułatwienia wynajmującemu kontroli w każdy możliwy sposób. Koszty oględzin ponosi Wynajmujący. Ponadto najemca jest zobowiązany do udostępnienia sprzętu wynajmującemu do prac konserwacyjnych po konsultacji. Jeżeli najemca nie udostępni sprzętu do prac przeglądowo-konserwacyjnych w normalnych godzinach pracy wynajmującego, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00, ponosi dodatkowe koszty za godziny nadliczbowe, nocne, weekendowe lub inne dodatkowe koszty zgodnie z cennikiem wynajmującego.
 3. W pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca najemca zobowiązany jest zgłosić wynajmującemu godziny pracy sprzętu.

§ 8 Zakończenie okresu najmu

 1. Najemca zobowiązany jest powiadomić wynajmującego o planowanej dostawie zwrotnej sprzętu co najmniej cztery tygodnie przed dostawą zwrotną.
 2. Okres najmu kończy się w dniu, w którym sprzęt dotrze na składowisko Wynajmującego lub inne uzgodnione miejsce przeznaczenia ze wszystkimi częściami niezbędnymi do jego uruchomienia w sposób uporządkowany i zgodny z umową, lecz najwcześniej z chwilą upływu uzgodnionego okresu najmu.
 3. Najemca ma obowiązek zwrócić przedmiot najmu w stanie sprawnym, w pełni wypełnionym i oczyszczonym lub przechowywać go w stanie gotowym do odbioru.
 4. Dostawa zwrotna musi nastąpić w normalnych godzinach pracy Wynajmującego w tak krótkim czasie, że Wynajmujący jest w stanie skontrolować Wynajmującego w danym dniu.

§ 9 naruszenie obowiązku alimentacyjnego

 1. Jeżeli Przedmiot Najmu zostanie zwrócony w stanie, który wykaże, że Najemca nie dopełnił obowiązku konserwacji przewidzianego w § 7, Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości czynszu najmu do czasu zakończenia prac naprawczych, które nie zostały wykonane zgodnie z umową.
 2. O zakresie wad i szkód, za które odpowiada najemca, informuje się najemcę i umożliwia się mu kontrolę. Koszty prac naprawczych niezbędnych do usunięcia usterek obciążają Najemcę przez Wynajmującego w szacunkowej wysokości, o ile to możliwe przed rozpoczęciem prac naprawczych. Jeżeli nie ma zgody co do stanu sprzętu oraz czasu i kosztów naprawy, sprzęt jest sprawdzany przez eksperta. Ekspert musi w tym celu przygotować ekspertyzę. Koszty eksperta ponosi leasingobiorca.

§ 10 Szczególne obowiązki leasingobiorcy

 1. Dzierżawca nie może podnajmować sprzętu osobom trzecim ani przenosić praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani też udzielać jakichkolwiek praw do sprzętu. Jedynie autoryzowani dealerzy SENNEBOGEN mają prawo do podnajmu osobom trzecim.
 2. Jeżeli osoba trzecia dochodzi swoich praw do sprzętu poprzez konfiskatę, zajęcie itp., najemca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia wynajmującego listem poleconym i poinformowania o tym osoby trzeciej listem poleconym.
 3. Najemca musi podjąć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia wynajmowanego obiektu przed kradzieżą.
 4. Najemca musi poinformować wynajmującego o wszystkich wypadkach i czekać na jego instrukcje. W razie wypadku drogowego i kradzieży należy wezwać policję.
 5. Jeżeli najemca w sposób zawiniony narusza powyższe postanowienia, jest on zobowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody na rzecz wynajmującego.

§ 11 zawiadomienie

 1. Umowa najmu zawarta na czas określony nie może zostać rozwiązana przez obie strony.
 2. To samo dotyczy minimalnego okresu najmu w ramach umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Po upływie minimalnego okresu najmu Najemca ma prawo do rozwiązania umowy najmu na czas nieokreślony listem poleconym z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego cztery (4) tygodnie, chyba że strony uzgodniły inny termin. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą otrzymania listu poleconego przez Wynajmującego.
 3. Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia, jeżeli
  a) jest sprawa na mocy § 5 nr 5.
  b) po zawarciu umowy staje się dla wynajmującego oczywiste, że roszczenie o zapłatę czynszu jest zagrożone z powodu braku zdolności płatniczej najemcy.
  c) Najemca nie używa przedmiotu najmu lub jego części zgodnie z przeznaczeniem lub przenosi go w inne miejsce bez zgody wynajmującego.
  d) najemca narusza zobowiązania wynikające z § 7 nr 1.
 4. Jeżeli wynajmujący skorzysta z przysługującego mu prawa do rozwiązania umowy, § 5 nr 5 w związku z §§ 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

§ 12 Inne przepisy

 1. Odmienne uzgodnienia lub dodatki do umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest nieważne, nie narusza to pozostałych postanowień umowy.
 3. Miejscem wykonania jest siedziba wynajmującego.
 4. Wyłącznym miejscem jurysdykcji - także dla czynności prawnych w procesie wydawania dokumentów i weksli - jest Straubing dla obu stron oraz dla wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunków gospodarczych, jeżeli leasingobiorca jest zarejestrowanym przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego. Wynajmujący może również wytoczyć powództwo w ogólnym miejscu jurysdykcji najemcy.

Status: sierpień 2012 r.